Sürdürebilirlik Hizmetleri

Sürdürülebilirlik

Küresel çevre uzmanlığımız sayesinde Sistem Grup Şirketleri, kurum ve kuruluşların hem yerel hem de küresel düzeyde uygulanabilecek kurumsal sürdürülebilirliği için özel çerçeveler oluşturmasına yardımcı olur. Grubumuz, Ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin yönetilebilmesi amacıyla ölçümlenebilir ve izlenebilir sistemler kurmak, program tasarımı ve yatırım planlama/projelendirme ile birlikte ilgili fon kaynaklarına erişim noktasında bütüncül bir hizmet yaklaşımı sunmaktadır.

Yeşil Mutabakat

İnsan kaynaklı sera gazı salınımlarını sınırlandırmaya ve azaltmaya yönelik çalışmaların doğrultusunda Avrupa Birliği, İklim Nötr kıta olma hedefi doğrultusunda, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarının sıfırlanması amacıyla “YEŞİL MUTBAKAT (GREEN DEAL)” program ve eylem planını uygulamaya başlamıştır.
– Karbon Ayak İzi, Enerji Verimliliği, Su Ayak İzi, Geri Dönüşüm ve uluslararası standartlarda raporlanması
– Karbon ayak izi ve Su ayak izi ile ilgili çalışmalar, uluslararası standartlarda akredite sistemlerinin kurulması
– Enerji İzleme ve Yönetim Sistemleri projelendirmesi
– LEED, GREEN STAR, BREEAM, TÜYEB vb. sertifikasyon süreçleri

Yeşil Mutabakat

İnsan kaynaklı sera gazı salınımlarını sınırlandırmaya ve azaltmaya yönelik çalışmaların doğrultusunda Avrupa Birliği, İklim Nötr kıta olma hedefi doğrultusunda, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarının sıfırlanması amacıyla “YEŞİL MUTBAKAT (GREEN DEAL)” program ve eylem planını uygulamaya başlamıştır.
– Karbon Ayak İzi, Enerji Verimliliği, Su Ayak İzi, Geri Dönüşüm ve uluslararası standartlarda raporlanması
– Karbon ayak izi ve Su ayak izi ile ilgili çalışmalar, uluslararası standartlarda akredite sistemlerinin kurulması
– Enerji İzleme ve Yönetim Sistemleri projelendirmesi
– LEED, GREEN STAR, BREEAM, TÜYEB vb. sertifikasyon süreçleri

Karbon Ayak İzi

Kurumların karbon ayak izi yasal zorunluluklar, yeşil finansman enstrümanlarına erişim, kurumsal sosyal sorumluluk, müşteri veya yatırımcı talepleri, pazarlama ve kurum imajı, zorunlu veya gönüllü sera gazı emisyonu azalımı ve de emisyon ticaret mekanizmalarına katılım amacıyla hesaplanmakta ve yönetilmektedir.

Kaynak Verimliliği

Üretimde kullanılan kaynakların miktarını azaltıcı proses ve teknoloji, atık oluşumu azaltan proses iyileştirme, geri dönüşüm sistemlerinin oluşturulması ile gerçekleşir. Multidisipliner bir süreç olan bu çalışmalar mali tasarruf ile karlılık artışı, yatırım riskinde azalma, ürün kalitesinde artış ve daha fazla satış geliri, teknoloji modernizasyonu ile yüksek üretim kapasitesi, CO2 emisyonlarının azaltılması ile düşük karbonlu üretim, uzun vadeli rekabet gücü Kaynak Verimliliği yatırımları ile sağlanan avantajlardır.

Kaynak Verimliliği

Üretimde kullanılan kaynakların miktarını azaltıcı proses ve teknoloji, atık oluşumu azaltan proses iyileştirme, geri dönüşüm sistemlerinin oluşturulması ile gerçekleşir. Multidisipliner bir süreç olan bu çalışmalar mali tasarruf ile karlılık artışı, yatırım riskinde azalma, ürün kalitesinde artış ve daha fazla satış geliri, teknoloji modernizasyonu ile yüksek üretim kapasitesi, CO2 emisyonlarının azaltılması ile düşük karbonlu üretim, uzun vadeli rekabet gücü Kaynak Verimliliği yatırımları ile sağlanan avantajlardır.

Enerji Yönetimi

Şirketimiz, birlikte çalıştığı kurum ve kuruluşların ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standartları çerçevesinde, enerji etüdü, enerji yönetim sistemi oluşturulması, enerji giderlerinin düşürülmesi ve verimliliğin sağlanması ile birlikte Yenilenebilir Enerji alanında yapacağı yatırımların projelendirme/uygulama ve finansman süreç ve sistemlerin oluşturulması konusunda hizmet sağlamaktadır.

Sıfır Atık

Sıfır Atık ; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.

Sıfır Atık

Sıfır Atık ; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.

Su Ayak İzi

Sistem Grup Şirketleri, ISO 14046 standardına veya Global Water Footprint Standard’a uygun olarak kuruluş ve ürün bazında su ayak izi hesaplanması, raporlanması ve belgelendirilmesi hizmetlerini vermektedir.

Metodoloji

1- ANALİZ-ÖLÇÜM

SG, beraber çalıştığı kurum ve kuruluşların sürdürülebilirlik ekseninde gerçekleştireceği tüm faaliyetlerde mevcut durum analizi, benchmarking, enerji etüdü, karbon – su ayak izi ölçme ve doğrulama ile birlikte tüm ön fizibilite aşamalarını ulusal ve uluslararası standartlar ve sahip olduğu akreditasyonlar doğrultusunda sağlamakta ve raporlamaktadır.

2- EYLEM PLANLARININ OLUŞTURULMASI, PROGRAMLAMA VE PROJELENDİRME

Analiz-Ölçüm ve raporlama aşamasını takiben, SG YÖNETİM, birlikte çalıştığı kurum ve kuruluşlara en efektif ve yapılabilir çözümler elde etme amacıyla, Program tasarımı, Proje Geliştirme, Fizibilite çalışmaları, Finansal kaynaklara erişim, Ulusal ve Uluslararası standartlara uyum, Teknoloji Transferi ve iş birliklerinin tesisi aşamaları ile ilgili stratejik yol haritalarının belirlenmesi, eylem planlarının oluşturulması ve mentörlük faaliyetlerini yürütmektedir.

3- PROJE UYGULAMA

SG YÖNETİM, Programlama-Projelendirme aşaması sonrası, hedeflenen çalışmaların proje yönetim ve kalite esasları çerçevesinde yönetilebilir ve uygulanabilir projelere dönüştürerek hayata geçirilmesi doğrultusunda hizmet sağlamakta, bu doğrultuda Lojistik-Zaman yönetimi, Kaynak planlama, Risk yönetimi, Tedarik süreçleri, performans yönetimi ve izleme/değerlendirme faaliyetlerini sürdürmektedir.

4- FİNANSMAN

SG YÖNETİM, birlikte çalıştığı kurum ve kuruluşlara, proje maliyetlerinin karşılanması ve en iyi yatırım getirisini elde etme amacıyla ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına erişim alanında her türlü proje hazırlama, yürütme ve izleme-denetim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Referanslar