Yeşil Mutabakat

Döngüsel ekonomi, bir yandan malzeme ve kaynakların kullanımları sonrasında ürün döngüsüne geri kazandırılması yoluyla ürünün değerinin korunduğu, diğer yandan atık miktarının asgari seviyede tutulduğu bir ekonomik yaklaşımın benimsenmesini gerektirmektedir. Ürün ve hizmetlerin üretimi, kullanılması ve atılması süreçlerini kapsayan doğrusal ekonomi modeline dayanan ve yaygın olarak kullanılan üretim/tüketim yapısı yerini, dünyada giderek atığın geri dönüştürülerek yeniden değerlendirildiği, kaynak verimliliğinin temin edildiği ve hammadde maliyetinin azaltıldığı, sürdürülebilir ve yenilikçilik temelli döngüsel ekonomi sistemine bırakmaktadır.

Kaynakların verimli kullanımını hedef alan döngüsel ekonomi, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında hayata geçirilmesi hedeflenen politikalar ile ekonomik amaçlar arasında dengeli bir ilişki kurarak sürdürülebilir kalkınma kavramını temel alan yeşil ekonominin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Bu bağlamda, yeşil ve döngüsel bir ekonomi gerek yatırımlar gerekse büyüme stratejileri belirlenirken sera gazı emisyonlarının azaltılması ile enerji ve kaynak verimliliğinin artırılmasının gözetilmesini gerektirmektedir. Bu itibarla, yeşil ve döngüsel ekonomi hedeflerinin bir arada ele alınması ve bu kapsamda geliştirilecek faaliyetlerin bütüncül bir yaklaşımla hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.

Sürdürülebilir bir dünya için küresel çapta çabaların tüm paydaşlar tarafından her düzeyde artırılması ihtiyacı, 2020 yılında COVID-19 salgınının yarattığı sosyal ve ekonomik güçlüklerin yansımaları ile daha da pekişmiştir. Bunun neticesinde, COVID-19 krizi sonrası toparlanma döneminde, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonominin inşası uluslararası toplumun öncelikli gündemi haline gelmiştir.

Bu süreçte, insan kaynaklı sera gazı salınımlarını sınırlandırmaya ve azaltmaya yönelik çabaların yanı sıra; iklim değişikliğinin, ekonomi, uluslararası ticaret, sağlık, göç, güvenlik gibi diğer küresel sorunlarla bağlantılı olarak ele alınması kaçınılmaz hale gelmiştir. Ekonomik büyümeyi iklim gündemini göz önünde tutarak gerçekleştirmek ve yatırımcılar ile işletmelerin küresel ısınmayı sınırlandıran bir senaryo ile uyumlu faaliyet göstermelerini teşvik etmek için küresel düzeyde ilave reformlara duyulan ihtiyaç, iklim değişikliği ile mücadeleyi uluslararası ekonomi ve ticaret politikalarının merkezine taşımıştır.

Tüm bu gelişmeler doğrultusunda, Avrupa Birliği, İklim Nötr kıta olma hedefi doğrultusunda, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarının sıfırlanması amacıyla “YEŞİL MUTBAKAT (GREEN DEAL)” program ve eylem planını uygulamaya başlamıştır.

Gerek ulusal mevzuat gerekse de uluslararası anlaşmalar gereği, tüm kurum ve kuruluşlar 2023 yılına kadar karbon ayak izlerini SÜRÜRÜLEBİRLİLİK kapsamında tespit etmekle mükellef olup, bunun sonunda kendi eylem planlarını oluşturup, 2050 Karbon nötr hedefi doğrultusunda hareket etmek zorundadırlar.

Döngüsel ekonomi, bir yandan malzeme ve kaynakların kullanımları sonrasında ürün döngüsüne geri kazandırılması yoluyla ürünün değerinin korunduğu, diğer yandan atık miktarının asgari seviyede tutulduğu bir ekonomik yaklaşımın benimsenmesini gerektirmektedir. Ürün ve hizmetlerin üretimi, kullanılması ve atılması süreçlerini kapsayan doğrusal ekonomi modeline dayanan ve yaygın olarak kullanılan üretim/tüketim yapısı yerini, dünyada giderek atığın geri dönüştürülerek yeniden değerlendirildiği, kaynak verimliliğinin temin edildiği ve hammadde maliyetinin azaltıldığı, sürdürülebilir ve yenilikçilik temelli döngüsel ekonomi sistemine bırakmaktadır.

Kaynakların verimli kullanımını hedef alan döngüsel ekonomi, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında hayata geçirilmesi hedeflenen politikalar ile ekonomik amaçlar arasında dengeli bir ilişki kurarak sürdürülebilir kalkınma kavramını temel alan yeşil ekonominin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Bu bağlamda, yeşil ve döngüsel bir ekonomi gerek yatırımlar gerekse büyüme stratejileri belirlenirken sera gazı emisyonlarının azaltılması ile enerji ve kaynak verimliliğinin artırılmasının gözetilmesini gerektirmektedir. Bu itibarla, yeşil ve döngüsel ekonomi hedeflerinin bir arada ele alınması ve bu kapsamda geliştirilecek faaliyetlerin bütüncül bir yaklaşımla hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.

Sürdürülebilir bir dünya için küresel çapta çabaların tüm paydaşlar tarafından her düzeyde artırılması ihtiyacı, 2020 yılında COVID-19 salgınının yarattığı sosyal ve ekonomik güçlüklerin yansımaları ile daha da pekişmiştir. Bunun neticesinde, COVID-19 krizi sonrası toparlanma döneminde, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonominin inşası uluslararası toplumun öncelikli gündemi haline gelmiştir.

Bu süreçte, insan kaynaklı sera gazı salınımlarını sınırlandırmaya ve azaltmaya yönelik çabaların yanı sıra; iklim değişikliğinin, ekonomi, uluslararası ticaret, sağlık, göç, güvenlik gibi diğer küresel sorunlarla bağlantılı olarak ele alınması kaçınılmaz hale gelmiştir. Ekonomik büyümeyi iklim gündemini göz önünde tutarak gerçekleştirmek ve yatırımcılar ile işletmelerin küresel ısınmayı sınırlandıran bir senaryo ile uyumlu faaliyet göstermelerini teşvik etmek için küresel düzeyde ilave reformlara duyulan ihtiyaç, iklim değişikliği ile mücadeleyi uluslararası ekonomi ve ticaret politikalarının merkezine taşımıştır.

Tüm bu gelişmeler doğrultusunda, Avrupa Birliği, İklim Nötr kıta olma hedefi doğrultusunda, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarının sıfırlanması amacıyla “YEŞİL MUTBAKAT (GREEN DEAL)” program ve eylem planını uygulamaya başlamıştır.

Gerek ulusal mevzuat gerekse de uluslararası anlaşmalar gereği, tüm kurum ve kuruluşlar 2023 yılına kadar karbon ayak izlerini SÜRÜRÜLEBİRLİLİK kapsamında tespit etmekle mükellef olup, bunun sonunda kendi eylem planlarını oluşturup, 2050 Karbon nötr hedefi doğrultusunda hareket etmek zorundadırlar.

Firmamız bu hedef doğrultusunda,

1. Karbon Ayak İzi, Enerji Verimliliği, Su Ayak İzi, Geri Dönüşüm tespit (Carbon scorecard, Carbon Audit) ve uluslararası standartlarda raporlanması

2. Karbon Ayak İzi, Enerji Verimliliği, Su Ayak İzi, Geri Dönüşüm, Atık Bertaraf, Proses Sistem Genel bilgilendirme ve sektörel personel eğitimlerin verilmesi, sertifikalandırmalarının yapılması,

3. Karbon Ayak İzi, Enerji Verimliliği, Su Ayak İzi, Geri Dönüşüm, Atık Bertaraf politikalarının oluşturulması ve mentörlük programları,

4. Karbon ayak izi ve Su ayak izi ile ilgili çalışmalar ve ölçme, yönetim ve raporlama sistemleriyle ilgili bilgilendirme programlarının yapılması, uluslararası standartlarda akredite sistemlerinin kurulması,

6. Enerji İzleme ve Yönetim Sistemleri projelendirmesi ve kurulumlarının yapılması,

7. Verimlilik Analizi projelendirmesi ve kurulumlarının yapılması,

8. Sürdürülebilirlik eğitim ve sistem kurulum müşavirlik hizmeti,

9. LEED, GREEN STAR, BREEAM, TÜYEB vb. sertifikasyon süreçleri müşavirlik hizmetleri,

10. Yatırım planlamaları ve finansal kaynaklara (EBRD, IPA III, Yenilikçilik Fonu, LIFE, Horizon, Adil Geçiş Mekanizması, Invest EU, Avrupa Yeşil Mutabakat Yatırım Fonu, vb.) erişim için uygun projelendirme ve müşavirlik hizmeti,

11. Uluslararası standartlarda Karbon Muhasebesi kurulumu, Faaliyete Dayalı Maliyetlendirme (FDM) yöntemi ile sistem iyileştirmelerinin yapılması ve denetlenmesi eğitimleri hizmetleri sunmaktadır.

Firmamız bu hedef doğrultusunda,

1. Karbon Ayak İzi, Enerji Verimliliği, Su Ayak İzi, Geri Dönüşüm tespit (Carbon scorecard, Carbon Audit) ve uluslararası standartlarda raporlanması

2. Karbon Ayak İzi, Enerji Verimliliği, Su Ayak İzi, Geri Dönüşüm, Atık Bertaraf, Proses Sistem Genel bilgilendirme ve sektörel personel eğitimlerin verilmesi, sertifikalandırmalarının yapılması,

3. Karbon Ayak İzi, Enerji Verimliliği, Su Ayak İzi, Geri Dönüşüm, Atık Bertaraf politikalarının oluşturulması ve mentörlük programları,

4. Karbon ayak izi ve Su ayak izi ile ilgili çalışmalar ve ölçme, yönetim ve raporlama sistemleriyle ilgili bilgilendirme programlarının yapılması, uluslararası standartlarda akredite sistemlerinin kurulması,

6. Enerji İzleme ve Yönetim Sistemleri projelendirmesi ve kurulumlarının yapılması,

7. Verimlilik Analizi projelendirmesi ve kurulumlarının yapılması,

8. Sürdürülebilirlik eğitim ve sistem kurulum müşavirlik hizmeti,

9. LEED, GREEN STAR, BREEAM, TÜYEB vb. sertifikasyon süreçleri müşavirlik hizmetleri,

10. Yatırım planlamaları ve finansal kaynaklara (EBRD, IPA III, Yenilikçilik Fonu, LIFE, Horizon, Adil Geçiş Mekanizması, Invest EU, Avrupa Yeşil Mutabakat Yatırım Fonu, vb.) erişim için uygun projelendirme ve müşavirlik hizmeti,

11. Uluslararası standartlarda Karbon Muhasebesi kurulumu, Faaliyete Dayalı Maliyetlendirme (FDM) yöntemi ile sistem iyileştirmelerinin yapılması ve denetlenmesi eğitimleri hizmetleri sunmaktadır.