Çevre

GENESİS GRUP EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Temmuz 2011’de Yönetim Sistemleri konusunda yıllardır hizmet veren deneyimli 2 Uzman; 2 Çevre Mühendisi ve 1 Çevre Görevlisi tarafından, firmaları ulusal ve uluslar arası rekabete hazırlamak, dünya kalite standartlarını yakalamalarına yardımcı olmak, özellikle Çevre konularında her türlü sorunlarına çözüm üretmek, entegre yönetim sistemleri kurmak ve yasal olarak zorunluluk hala gelen Çevre Görevlisi Danışmalık Hizmeti ile bu entegrasyonu tamamlamak, firmalara vizyon ve misyon kazandırmak gelişim süreçlerini hızlandırmak amaçları ile kurulmuştur.

12 Kasım 2010 tarih ve 27757 sayılı resmi gazetede yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik gereğince Çevre Mevzuatında belirtilen kuruluşlar 01.01.2011 tarihi itibari ile Çevre Görevlisi Çalıştırmak / Çevre Birimi Kurmak veya Lisanslı Çevre Danışmanlık firmalarından danışmanlık hizmeti almaları konusunda yasal zorunluluk getirilmiştir. Olumsuz çevresel etkileri olan faaliyet ve tesisler için bütüncül yaklaşım amacıyla çevre kirliliğinin önlenmesi, azaltılması ve kontrollü tek bir çevre izni verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Çevre Yönetim Hizmeti; Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması, Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması, İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının alınması, Geçici faaliyet Belgesinin alınmasını kapsar.

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ

12 Kasım 2010 tarih ve 27757 sayılı resmi gazetede yayınlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmenlik gereğince aşağıdaki kapsama giren kuruluşlara 01.01.2011 tarihi itibarı ile Çevre Görevlisi Çalıştırmak / Çevre Birimi Kurmak veya Lisanslı Çevre Danışmanlık firmalarından danışmanlık hizmeti almaları konusunda yasal zorunluluk getirilmiştir.

  • Tesis veya faaliyetlerden;
  1. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler, çevre yönetim birimlerini kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak,
  2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesisler; en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak, zorundadırlar.

(2) Organize sanayi bölgeleri yönetimleri bünyesinde, en az bir çevre görevlisinin istihdam edilmesi veya çevre yönetim biriminin kurulması ta da çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmetinin alınması zorunludur.

(3) Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri veya bunların iştirakleri; Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan tesis veya faaliyetleri çevresel açıdan yönetmek üzere en az bir çevre görevlisi çalıştırmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmeti almakla yükümlüdür.

(4) Sağlık kuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlar en az bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından hizmet almakla yükümlüdür.

GENESİS GRUP EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. OLARAK;

ÇEVRE LİSANSLARININ ALINMASI

·         Geri Kazanım Lisansı

·         Bertaraf Lisansı

·         Ara Depolama Lisansı

·         İşletme Lisansı

·         Arındırma Lisansı

·         Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Raporlanması

·         Tesislerin çalışmasının Çevre Kanunu ve Bu Kanuna Dayanılarak Yürürlüğe Giren Yönetmeliklere Uygunluğunun Kontrolü

·         Yürütülen çalışmaların düzenli aralıklarla izlemek, mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek ve raporlamak

·         Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi

·         Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Özendirici Faaliyetlerin Düzenlenmesi

·         Teknik Uygunluk Raporları Hazırlamak (Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, Ömrünü Tamamlamış Lastik, Ömrünü Tamamlamış Araç, PCB Arındırma)

ÇEVRE İZİNLERİNİN ALINMASI

·         Emisyon İzni

·         Gürültü Kontrol İzni

·         Atık Su Deşarjı İzni

·         Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni

·         Derin Deniz Deşarjı İzni

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ
(ÇED RAPORLARI)

ÇED Raporu; bir yatırım gerçekleştirilmeden önce, çevreyle olan ilişkisinin incelendiği bir rapordur. Bu raporda, işletmenin yatırım gerçekleştirilmeden önce, yatırım faaliyette olduğu süreçte ve yatırımın faaliyet ömrünün tamamlanmasından sonraki süreçte toprak, su, hava gibi çevresel etmenlere olan etkileşimi detaylarıyla incelenmektedir. ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporu olmak üzere ikiye ayrılır. Yatırımın özelliğine göre T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu yönetmelikten hangi sınıfa girdiği tespit edilir ve buna göre Proje Tanıtım Dosyası ise yatırımın gerçekleştirildiği ilin resmi makamlarından alınan olumlu görüşleri neticesinde “ÇED Gerekli Değildir veya Gereklidir” kararı alınarak tamamlanır ta da ÇED kapsamına girer ise T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınacak görüşler esas alınır.

ÇED Raporu neticesinde; “Yatırımın Çevresel Değerlendirilmesi Olumludur veya Olumsuzdur” şeklinde bir sonuç alınır. Bu sonuç neticesinde yatırıma başlanabilir. Genesis Grup Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. ÇED ve Proje Tanıtım Dosyalarının hazırlanması konusunda hizmet vermektedir.

ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

Çeşitli sanayi kuruluşlarından kaynaklanan atık suların arıtılması amacıyla kullanılan kimyasal atık su arıtma sistemlerdir. Atık su karakteristiklerine göre değişik yöntemler uygulanarak tasarlanan hidrotem endüstriyel ve kimyasal atık su sistemleri, işletmelerin üretimleri, sanayi dalı, atık suyun kirlilik derecesi, niteliği, yoğunluğu, alıcı ortam deşarj standartları vb. koşullara bağlı olarak dizayn edilirler.

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerden alınan atık su numuneleri hidrotem atık su departmanı tarafından yapılan Ar-Ge çalışması neticesinde en iyi arıtılabilirlik yöntemi belirlenerek bölgesel durumlara bağlı olarak kimyasal arıtma sistemleri ile paket veya betonarme tesisleri kurarak istenilen alıcı ortam standartlarına ulaştırmaktadır.